<< Geri

 

1.         SİLAH RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER:

           

1.             İkamet edilen İl /İlçe Mülkî Amirliği’ne hitaben yazılan dilekçe,

2.             Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınacak Sabıka Kayıt Belgesi, (Varsa mahkeme kararları eklenecektir)

3.             Doktor raporu, (Belirlenmiş sağlık kurumlarından alınacaktır)

4.             Nüfus cüzdan sureti,

4.             5 adet vesikalık fotoğraf.

 

            NOT: Kanunun 7’ nci maddesinin 4’ üncü bendinde yazılı kişilerden Adlî Sicil Belgesi ve Sağlık Raporu istenmez. Ancak, sağlık durumları araştırılarak gerekirse sağlık raporu istenir, Adlî Sicil Belgeleri resmi kanallardan temin edilir.

 

a.       Bulundurma Ruhsatını kimler alabilir?

91/1779 sayılı Yönetmeliğin 16’ ncı maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler Silah Ruhsatı İstek Formu ile ikamet ettikleri il valiliğine müracaat ederler.

 

b.             Taşıma ruhsatlarını (bu ruhsatlar için istenecek diğer belgeler) kimler alabilir?

 

(1)          Hayatı harici tehlikede olduğu gerekçesiyle verilen taşıma ruhsatları (Can Güvenliği):

 

İl Valileri ;

 

(a)          Yaptıkları iş, sosyal konum ve ekonomik durumları, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki yada bulundukları yer ve zaman itibariyle can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklı olma koşulu ile yabancı uyruklu şahıslara can güvenliği nedeniyle (Can güvenliği olmadığından dolayı taşıma ruhsatı almak isteyenlerden Valiliğin verdiği emirle yapılan yeterli ve sağlıklı araştırma ve soruşturma sonunda zabıtaca düzenlenen hayatının her an harici ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunduğu ve şahsın durumu itibariyle alınacak bütün tedbirlere rağmen her zaman ve yeterince korunmasının mümkün olmadığını kanıtlayan belge istenecektir.),

(b)          Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların ve TSK mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına(Şehitlik belgesi istenir.),

(c)     Bakanlığın muvafakatı  alınmak şartıyla, 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ile değişik 3216 Sayılı Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için hayatları koruma altına alınanlara (İllerde Vali veya Vali Yardımcısının Başkanlığında İl J.K., İl Em.Md., Garnizon Komutanı veya temsilcisi ve Milli İstihbarat temsilcisinden oluşan komisyonca hayatlarının koruma altına alındığına dair karar ve belge istenir.),

Talepleri halinde Silah Taşıma Ruhsatı verebilir. Bu ruhsatlar gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir.

 

(2)          Taşıma ruhsatı verilecek meslek mensupları:

Valiler, aşağıda belirtilen kişilere durumlarının 91/1779 Sayılı Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit edilmesi halinde Silah Taşıma Ruhsatı verebilir;

                            (a)   Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan Dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyit edilen Türk vatandaşlarına (Dışişleri Bakanlığından resmi yazı istenecektir.),

(b)     Sarı Basın Kartı sahibi basın mensuplarına (Basın yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden resmi yazı ve basın kartı fotokopisi istenecektir.),

(c)      Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket halinde çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine (Kuyumcu ve sarrafların, esnaf ve sanatkarlar odası ile kuyumcu odasına kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.),

(d)   14/08/1987 tarihli ve 87/12028 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine, yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine (Av malzemesi ve tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerin satıldığı ve bayiliği olduğuna dair belge istenecektir.),

(e)          Bankaların Genel müdürleri, Genel Müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine (Banka müdürlerinin kendi kurumlarından görevli olduklarını belirleyen belge istenecektir.),

(f)        Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara (Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi istenecektir.),

(g)     Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kredi Kooperatifleri Merkez Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına (Şirketin yıllık satış tutarını (cirosunu) gösterir vergi dairesi yazısı, kar-zarar cetveli ve blanço, ticaret sicil gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin noter tasdikle imza sirküleri, Genel müdür ve yardımcılarının görevi ile ilgili yetkili kurul kararı yazısı istenecektir.),

(h)     Bakanlıkça Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerde uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine (Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı, ziraat odası veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi ile arazi sahibi olduğuna dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi istenecektir.),

(ı)      Bakanlıkça Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibariyle tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeni ile yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine (En az 750 adet küçükbaş veya 150 adet büyükbaş hayvan) (Ziraat odası veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi ile hayvan sahibi olduğuna dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi istenecektir.),

(i)             Yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleri ile fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere (ortak veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye), (İş bitirme belgesi ile bu işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı istenecektir.),

(j)      Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortak veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye), (Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi ile bu işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı istenecektir.),

(k)     Akaryakıt istasyonları sahiplerine adına akaryakıt satışı yapanlara (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve iş başında taşımak şartıyla), (Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi ile bu işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı ve SSK primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı ile iş sahibinin yazılı müracaatı istenecektir.),

(l)             Sigortalı olarak en az elli işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler işyeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.), (İş sahiplerinden vergi mükellefi olduğuna dair yazı ve sigorta sicil numarasını gösterir kart fotokopisi, bekçi, mutemet ve veznedarlar için iş sahiplerinden istenen belgeler yanında işverenin yazılı müracaatı ve sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı istenecektir.),

(m)        Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere (Poligon sahibinden işletme fotokopisi, bekçilerden ise ruhsat fotokopisi ve işverenin yazılı müracaatı ve sigorta primlerinin ödendiğine dair  SSK yazısı istenecektir.),

(n)     25/04/1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanunun 8’ inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (İşyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler), (Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri ile ilgili kurum yazı ve bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı istenecektir.),

(o)     Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere (Müracaat eden ve ruhsatı yeniletenlerden ziraat odalarından veya il/İlçe tarım müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi, kovan adedini belirten yazı ve ürünün satışı karşılığı müstahsil makbuzu (bir önceki yılda en az     2000 bal satışı yapılması gerekmektedir) istenecektir.),

(ö)     09/05/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun Hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşıyabilirler), (İş sahibinin yazılı müracaatı, depo izin belgesi fotokopisi ve işçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı istenecektir.),

(p)     Daha önce Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam, mülkiye müfettişi, hakim, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcısı, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar ile MİT. hizmetlerinde çalışmış ve aslî memur statüsünü kazanmış olanlardan, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile bu kurumdan ayrılanlar ile istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılan Subay, Astsubay veya Uzman Jandarma Çavuşlara ( Kamu görevinde bulunmuş asıl statüsünü kazanmış, kendi isteği ile bu görevinden ayrılanlara kurum tarafından kendi istekleri ile ayrıldıklarına dair belge istenecektir.),

 

(r )     Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye, (Şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye), (Döviz bürosu sahiplerinin hazine ve Dış ticaret müsteşarlığından faaliyet izni aldığına dair belge istenecektir.),

(s)     Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 Sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmeti yürüten noterlere (Avukatlardan bağlı olduğu barodan üyelik yazısı, noterlerden ise noterlik belgesi fotokopisi istenecektir.),

(ş)     Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayii odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyelerine (Bağlı bulundukları birlik, federasyon ve konfederasyon başkan ve genel sekreteri imzalı belge ile oda yönetim kuruluna seçildiğine dair seçim tutanağı fotokopisi istenecektir.),

(t)      Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlara (Bu göreve seçimle geldiğine dair İl/İlçe Seçim Kurulundan alınacak belge istenecektir.),

(u)     Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç en az bir dönem Belediye Baykanlığı veya İl Genel Meclis Üyeliği yapmış olanlara (Bu göreve seçimle geldiğine dair İl/İlçe Seçim Kurulundan alınacak belge istenecektir.).

 

          Talep etmeleri halinde taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri kimlerdir?

 

                   (1)     Özel kanunlara göre silah taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri;

         Valilerce silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilecek kamu görevlileri; aşağıda görevleri yazılı olan kamu görevlilerinden sadece görev belgesi istenir.

 

Özel Kanunlara göre her zaman ve her yerde silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin zati silahlarına istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir. Bu kişilerden taşıma ruhsatı harcı alınmaz.

(a)          Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Yasama Organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,

(b)          Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,

(c)          Hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara

(d)          Özel kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.

                                      Her zaman ve her yerde silah taşıma yetkisine sahip kamu görevlileri;

-           Emniyet hizmetleri sınıfı personeli,

-           Mit mensupları,

-           TSK personeli,

-           Gümrük muhafaza memurları,

-           Orman muhafaza memurları

 

(2)     Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;

(a)          Köy ve Mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zatî silahları için),

 

(b)          Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1467’ nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (Bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.).

 

(3)     Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadî teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan;

(a)          Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkartmamak şartıyla, görev sırasında, demirbaş silahlarını taşıyabilirler),

(b)          Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

(c)          PTT. İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapımı, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

(d)          TRT. Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

(e)          Genel Müdürlüğe ait role istasyonlarında görevli başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

(f)            Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlilerine (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

(g)          Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

(h)          14/06/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine,

(ı)      Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev başında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

(i)      İnfaz koruma başmemurları ile memurlarına (Ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zatî silahlarını taşıyabilirler),

(j)      Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

(k)           Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,

(l)             Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu, kadrolu personeline.

 

 

(4)     Parayla ilişkisi olanlardan;

                            (a)     09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas kanununa göre, Adalet Bakanlığı’nca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı kanunun 1 nci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya zatî silahlarını taşıyabilirler),

(b)     Veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

(c)     Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler).

 

(5)     Özellik arz eden görev yapanlardan;

(a)          Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline,

(b)          Sayıştay Başkan ve üyeleri, Müsteşar, Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,

(c)          TBMM. Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Özel Kalem Müdürlerine,

(d)          Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, merkezi yönetim içinde yer alan kamu kurumu ve kuruluşları ile iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan başmüfettiş, müfettiş, müfettiş yardımcıları ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve yardımcılarına,

(e)          Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara,

(f)            Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadî teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,

(g)     Karayolları Bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları ve şube şeflerine (Görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zatî silahlarını taşıyabilirler),

(h)     Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve üyelerine,

(ı)      Belediye Başkanları ve İl Genel Meclisi üyelerine,

(i)             Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele,

(j)             İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına,

(k)           Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,

(l)             Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve İl Müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün Bölge ve İl Müdürlüklerinde arazi kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele,

 

Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.

 

  Talep etmeleri halinde hangi emekli kamu görevlilerine taşıma ruhsatı verilir?

Kanunun 7’ nci maddesinin (4) numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden; emeklilik onay örneği, istifa ederek ayrılanlardan kurumdan ayrılış nedeninin gösterir yazı ve ikametgah ilmühaberi, malûlen emekli olanlardan sağlık durumunu gösterir heyet raporu,

(1)     Vali, Vali Yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülkî İdare Hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,

(2)     Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve Üyelerine,

(3)     Büyükelçi, elçi, daimî temsilci, daimî temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin, muavin konsoloslara,

(4)     Emekli olmak için gerekli hizmet süresinin yarısını tamamlayıp bir başka kuruma geçen veya istifa eden Vali, Vali yardımcısı, hakim ve savcılara,

(5)     Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile MİT. Hizmetleri mensuplarına,

      (e) bendi kapsamındaki kamu görevlilerinin kurumları ile ilişkilerinin kesilmesi sırasında zati tabancalarına ait özellikleri, emekli kimlik kartlarına işletmek suretiyle taşıyabilirler. Bu kimlik kartları silah taşıma ruhsatı yerine geçer.

(6)     Çarşı ve mahalle bekçilerine,

(7)     31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunun 77’ nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan Orman Muhafaza Memurları ve Orman Bölge Şeflerine (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zatî silahlarını ve kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),

(8)     (f) Bendi hariç diğer bentlerde sayılanlardan 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 Sayılı Kanuna göre emekli olanlara,

(9)     Özel Kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarına,

 

İkamet ettikleri yer Valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verilir.

 

Bu maddede öngörülenlerden Silah Ruhsat İstek Formuna ilave olarak durumlarını belirtir kurum yazısı istenir.

         

          c.       Yivli av tüfeği ruhsatı kimlere verilir?

 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak sporcu lisansı ile yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarda ancak ruhsatı ile birlikte amatör lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir.

Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat almaya hak kazandığı Valilikçe yapılacak tahkikat neticesi tespit edilen kişilerden, avlanma ruhsatı (Avcılık Belgesi) bulunanlara yivli av tüfeği taşıma ruhsatı, diğerlerine bulundurma ruhsatı tanzim edilir.

Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı bulunanlar bu tüfeklerini meskûn mahallerde içi boş, muhafazası içinde ve atışa hazır olmayacak şekilde nakledebilirler.