<< Geri
 

İhale İlanı


AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

AFYONKARAHİSAR İl J.K.lığınca teslim alınan Afyonkarahisar-Merkez-Toki 2’nci Etaptaki (5) Bloklu (24-1,24-2,     24-3,24-4,24-5) Jandarma Lojmanlarındaki (82) daireye Doğalgazlı Şofben takılması ile banyolarına Duşakabin Sistemi kurulumu işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/b bendine göre Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası

: 2009/163984

1- İdarenin

   a) Adresi

: ALİ ÇETİNKAYA MAH.ANKARA ASFALTI/AFYONKARAHİSAR

   b) Telefon ve faks numarası

: 272 2136032 - 272 2132387

   c) Elektronik posta adresi

: IHLKOM03@JANDARMA.GOV.TR

   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:  

2- İhale konusu yapım işinin

   a) niteliği, türü ve miktarı

AFYONKARAHİSAR-TOKİ 2’NCİ  ETAPTAKİ (5) BLOKLU JANDARMA LOJMANLARINDAKİ (82) DAİREYE DOĞALGAZLI ŞOFBEN TAKILMASI İLE BANYOLARA DUŞAKABİN SİSTEMİ KURULU İŞİ.   26 ADET AKTİF PARATONER MONTAJI VE DEMONTAJI İŞİ<br>

 

 

 

   b) Yapılacağı yer

: AFYONKARAHİSAR-MERKEZ- TOKİ 2’NCİ ETAP  

   c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

   ç) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 20 (YİRMİ) takvim günüdür.

3- İhalenin

   a) Yapılacağı yer:

: AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI RÜTBELİ GAZİNOSU

   b) Tarihi ve saati

: 18 / 11 / 2009 - 14 : 00

 

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası  Belgesi yada  Esnaf ve  Sanatkarlar Odası Belgesi.

 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu  Ticaret  ve / veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.

 

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;<DIV id="div431"><P><B>4.3.1. İş deneyim belgeleri</B><BR>İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin  <SPAN id="spanOran">%50</SPAN> oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, <BR><BR></DIV><DIV id="div432">4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler <BR>&nbsp&nbsp&nbsp;a)&nbsp;<SPAN id="span4321">YÜKLENİCİ, İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 1 (BİR) ADET ELEKTRİK MÜHENDİSİNİ İŞ YERİNDE BULUNDURACAĞINA DAİR ANAHTAR TEKNİK PERSONEL BEYANNAMESİNİ İHALE KOMİSYONUNA İBRAZ EDECEKTİR.<BR>Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.</SPAN><BR><BR></DIV>

4.3.1. İş deneyim belgeleri;
İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl  içinde   bedel  içeren  bir   sözleşme  kapsamında taahhüt  edilen  ihale konusu  işe  benzer işlerdeki  deneyimini  gösteren  ve   teklif  edilen  bedelin  %50 oranından az  olmamak  üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1- Bu ihalede benzer iş olarak;Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (H-I) grubu işler benzer iş sayılacaktır.

4.4.2- Bu işte iş deneyim belgesi olarak; diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olan isteklilerden yalnızca Makine Mühendisleri benzer işlere denk sayılacaktır.

 

4.4.3- Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya gayrinakdi kredisi yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir bankalardan alınacak belgeler,

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. sadeceFiyatEsasi

 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 Türk Lirası karşılığı aynı adresten    adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  AFYONKARAHİSAR İL J.K.LIĞI  İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9-  İhale sonucu, üzerine  ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme  imzalanacaktır. Bu ihalede, işin  tamamı  için teklif verilecektir.

 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilebilir verilemez .

 

Diğer hususlar:

 

TİP İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ OLACAKTIR.<br>TİP İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ OLACAKTIR. 

 

                                                                                                                                     

 

   Baha ÜNAL             

Jandarma Yarbay        

İhale Komisyon Başkanı